14-07-2017

Subsidie scherminstallaties

Categorie: Scherming

Het wordt ook mogelijk voor clusters van glastuinbouwbedrijven om EHG-subsidie aan te vragen. Dat komt naar voren in een publicatie van de Staatscourant. De regeling Energie-efficiency en Hernieuwbare energie in de Glastuinbouw is verder echter flink uitgekleed. 

Investeringen in verticale ventilatoren, diffuus glas met AR-coating en investeringen in een ketel of kachel gestookt op biomassa of uit biomassa verkregen energiedragers, zijn niet meer subsidiabel. "Voor deze technieken geldt dat sprake is van rendabele investeringen behorend bij een normale bedrijfsvoering in de glastuinbouwsector", vindt de overheid.

De subsidie op scherminstallaties is ook strenger geworden. Alleen energieschermen die niet uit teeltkundige noodzaak ingezet moeten worden, kunnen EHG-gesubsidieerd worden. Daarnaast komen de wettelijk verplichte lichtafschermingsschermen nog steeds niet voor subsidie in aanmerking. Schermen waarvan het gebruik een energiebesparing van minder dan 40% tot gevolg heeft, zijn ook niet meer subsidiabel. "Omdat 40% in de praktijk als een (substantiële) energiebesparing wordt gezien die invulling aan de Meerjarenafspraak én de afspraken uit het Energieakkoord geeft, is voor voormeld percentage gekozen", is de verklaring. 

Tot slot zijn ook schaduw- en zonweringsschermen en lichtdoorlatende energieschermen met een lichtafscherming van meer dan 25% in het vervolg niet meer subsidiabel. "Schaduwschermen en zonweringsschermen hebben tot doel de hoeveelheid licht in de kas te beperken om de gewassen niet bloot te stellen aan teveel licht bij felle zon (in de zomer). Lichtdoorlatende energieschermen kenmerken zich door in het stookseizoen overdag zoveel mogelijk licht door te laten om de gewassen te laten groeien en energie te besparen. De lichtdoorlatende energieschermen laten voldoende licht voor de groei van de gewassen door, indien de lichtafscherming niet meer dan 25% is."

Bron: Groentennieuws

Terug naar nieuwsoverzicht